Gratis verzending in BENELUX!

Privacy Policy

Privacybeleid

Deze website is een initiatief van Revor Group. Aarzel niet om ons te contacteren indien u privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!

Noordlaan 2

8520 Kuurne

België

BTW BE 0417.941.227

+32(0)56 54 12 00

info@hotel-sleep.com

 

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon die de website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”.

 

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming de AVG en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die REVOR GROUP kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. REVOR GROUP behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

2 WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

REVOR GROUP bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is REVOR GROUP een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG.

REVOR GROUP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. REVOR GROUP maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. REVOR GROUP zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

 

2.2. Verwerker(s)

REVOR GROUP doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

REVOR GROUP doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden.

 

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft REVOR GROUP de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als REVOR GROUP.

 

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden.

 

3 OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de AVG verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze Klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar Bezoekers.

 

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

REVOR GROUP verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Persoonsgegevens worden niet verwerkt via geautomatiseerde besluitvorming zoals beschreven wordt in art. 13.2, f AVG.

 

Hoeveel en welke persoonsgegevens REVOR GROUP over u verzamelt, is afhankelijk van uw gebruik van de website en/of onze dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze website en onze online dienstverlening. Over het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens vrijgeven dan Bezoekers. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

 

- Klanten:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Eventueel bedrijfsgegevens (naam, BTW-nummer);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant een bestelling plaatst via onze website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales.

 

- Bezoekers:

 • Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres);

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en in het bijzonder wanneer u ons contactformulier invult en verstuurt.

 

5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de website en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze website en onze onlinedienstverlening.

 

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 

- Klanten:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning en klachtenbewaking.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame: we sturen nooit de klant marketingmails zonder voorafgaande toestemming.

 

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen.

 

U kan u te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring."

 

 

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Verstrekken van gevraagde informatie

 

Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

 

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, enz. Teneinde uw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

 

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

 

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan REVOR GROUP en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. REVOR GROUP behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

 

6 WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen REVOR GROUP. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. Onze subverwerkers worden niet beschouwd als een derde partij.

 

7 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

 

8 WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 

8.2 Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de gevraagde informatie met de nodige zorg in te vullen. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 

8.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 

- Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

- U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;

- U hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

- Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

 

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor REVOR GROUP om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kunt uitoefenen.

 

8.6 Recht om bezwaar te maken

U heeft het rechtue te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. REVOR GROUP zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij REVOR GROUP kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.

 

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan REVOR GROUP verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

8.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

 

9 HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar REVOR GROUP; Noordlaan 2 - 8520 Kuurne of via e-mail aan info@hotel-sleep.com. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

 

10 MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien u opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

 

Indien u, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door REVOR GROUP, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).